HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN CHỮ CÁI - TẬP TÔ CHỮ r - v - Lớp 5TA2